Οδηγίες σχετικά με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας των ΑΕΙ

Οδηγίες εφαρμογής στα ΑΕΙ
Οδηγίες εφαρμογής στα ΑΕΙ

Επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με οδηγίες επί του περιεχομένου της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020​ ΚΥΑ κατά το σκέλος που αφορά την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.