Αναστολή Όλων των Μετακινήσεων Εκπαιδευτικού και Λοιπού Προσωπικού, καθώς και Φοιτητών του Π.Θ. στο Εξωτερικό

Αναστολή Όλων των Μετακινήσεων Εκπαιδευτικού και Λοιπού Προσωπικού, καθώς και Φοιτητών του Π.Θ. στο Εξωτερικό
Αναστολή Όλων των Μετακινήσεων Εκπαιδευτικού και Λοιπού Προσωπικού, καθώς και Φοιτητών του Π.Θ. στο Εξωτερικό

Έπειτα από έγγραφη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σχετικά με τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού (αρ. πρωτ. 5568/20/ΓΠ-06/03/2020), ανακοινώνεται η απόφαση της αριθμ. 72/10-03-2020 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου:

Λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν συνεχώς για την εξάπλωση του COVID-19 στην Ελλάδα, αναστέλλονται όλες οι μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του ιδρύματος στο εξωτερικό.

Οι επιστρέφοντες από άλλες χώρες θα απέχουν από τα μαθήματα ή την εργασία τους για τουλάχιστον 14 ημέρες.