Ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Π.Θ.

Ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Π.Θ.
Ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Π.Θ.

Θεσμοθέτηση εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε πρώτο και δεύτερο κύκλο σπουδών

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), η εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) δύναται να γίνεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο διάστημα διαρκεί η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία.
Η διάταξη αυτή επιτρέπει στο ΠΘ να προχωρήσει άμεσα σε εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο σύγχρονου όσο και ασύγχρονου τύπου.
Εκτός από την άμεση διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα για όσα μαθήματα είναι εφικτό, οι διδάσκοντες του ΠΘ  οφείλουν να αξιοποιήσουν το διάστημα έως 23.3.2020 προκειμένου να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο παράτασης της απαγόρευσης εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία.
Σε περίπτωση παράτασης της απαγόρευσης, θα υπάρξει πλήρης μετάπτωση σε ηλεκτρονική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να μην χαθεί το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Επομένως, στόχος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας να μπορεί να προσφερθεί με ηλεκτρονικά μέσα εξ’ αποστάσεως, με αφετηρία την 23.3.2020. Η διεξαγωγή ενός μαθήματος θα πρέπει να διεξάγεται με σύγχρονο τρόπο τηλεκπαίδευσης , ενώ ο ασύγχρονος τρόπος θα πρέπει να περιορίζεται στην απολύτως απαραίτητη υποβοήθηση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για έκτακτες ρυθμίσεις με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από την προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του εξαμήνου με  ελάχιστη απόκλιση από τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Με δεδομένη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξετάστηκαν από τη Διοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΘ οι πιθανές λύσεις.
(α) για σύγχρονη εκπαίδευση για διαλέξεις η χρήση της πλατφόρμας MS-Teams, και
(β) για ασύγχρονη εκπαίδευση η χρήση της ήδη υφιστάμενης πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του e-class.
Πάσης φύσεως ηλεκτρονικές πηγές, ηλεκτρονικά διδακτικά εγχειρίδια και ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι θα μπορούν να εντάσσονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη δημιουργηθεί στην πλατφόρμα MS-Teams τα μαθήματα των Τμημάτων του ΠΘ προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Μέχρι την Τετάρτη 18/3/2020 θα δημιουργηθούν και τα μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών.
Το δίκτυο των ανθρώπων  που θα εξυπηρετήσουν τεχνικά την όλη προσπάθεια αποτελείται από στελέχη της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και από τους υπεύθυνους τηλεδιάσκεψης των Τμημάτων.
Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, σε συνεννόηση με το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να ανακοινώσουν τον κατάλογο μαθημάτων που θα διδαχθούν εξ αποστάσεως (και συνεπώς το πρόγραμμα), καθώς επίσης και τον κατάλογο των μαθημάτων που πιθανώς δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν με το προτεινόμενο σύστημα.  
Στην συνέχεια προκειμένου ο διδάσκων να πραγματοποιήσει το μάθημά του με την πλατφόρμα MS-Teams θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον τεχνικό υπεύθυνο του τμήματος του (σχετικός πίνακας στη διεύθυνση https://it.uth.gr/services/tilediaskepsi ) ο οποίος θα τον κατευθύνει για τις επόμενες ενέργειες.

Θα ακολουθήσουν και ειδικότερες οδηγίες από την Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους φοιτητές.

Η εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να ξεκινήσει έως τις 23/3/20. Για προβλήματα που θα παρουσιάζονται παρακαλούμε απευθυνθείτε με μήνυμα στο ithelp [at] uth [dot] gr.
Με δεδομένη την παγκόσμια ζήτηση που έχουν οι πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης / τηλεκπαίδευσης την δεδομένη περίοδο είναι δυνατό να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες.
Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλες τεχνικές λύσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τμήματα τα οποία έχουν ήδη υιοθετήσει άλλες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης θα μπορούσαν, στο πλαίσιο της ομαλής ροής, να συνεχίσουν τη χρήση αυτών. Ωστόσο, για όλους τους υπόλοιπους, με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη υποστήριξη της διαδικασίας από την ομάδα μηχανοργάνωσης, θα παρακαλούσαμε να υιοθετήσουν την πλατφόρμα MS-TEAMS. Είναι σίγουρο ότι μεσοπρόθεσμα, με συνεχή ανατροφοδότηση του συστήματος από διδάσκοντες και φοιτητές θα βρεθεί η πλέον κατάλληλη διαδικασία.    
Η Διοίκηση του ΠΘ θα επανεξετάζει συνεχώς τις παραπάνω ρυθμίσεις με βάση τα προβλήματα, τις εξελίξεις, τις νομοθετικές παρεμβάσεις της Πολιτείας και των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.

Ο Πρύτανης
Ζήσης Μαμούρης