ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 22-7-2022 έως και   4-8-2022,  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος.

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι