Συγκροτήσεις τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων προσωπικού στη Σύγκλητο και τη ΜΟΔΙΠ