Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Σχολή Επιστημών Υγείας (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία)