Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Σχολή Επιστημών Υγείας (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία)