Προκήρυξη εκλογής εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος