Προκήρυξη εκλογής εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος