Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων για τις Εκλογές ΕΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ στην ΣΤ