Ορισμός τριμελούς επιτροπής κατάρτισης ωρολογίου προγράμματος