Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της ΣΑΚΕ

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), ήτοι Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως 31.12.2023.