Διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών για την εκλογή των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή τους στη Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σ.Θ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01.10.2022 έως 30.09.2024