Δελτίο Τύπου για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της ΣΑΚΕ

Δελτίο Τύπου για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 01.01.2022 έως 31.12.2023.