Ανακήρυξη Υποψηφίων και Πληροφορίες για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΔΔ