Ανακήρυξη υποψηφίων για τη ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον αναπληρωτή του