Ανακοίνωση για την παράδοση φακέλου των Εργαστηρίων Τεχνικό Σχέδιο Ι (105), Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ (205).