Επιτροπή Ερευνών

Επιτροπή Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί την κεντρική δομή διαχείρισης του ερευνητικού μηχανισμού του. Στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και υποστηρίζει όλη την αλυσίδα της ερευνητικής διαδικασίας στο ΠΘ, εστιάζει δηλαδή  στη διάθεση και διαχείριση κονδυλίων για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών έργων.

Περισσότερες πληροφορίες για ότι αφορά της Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορείτε να βρείτε στην σελίδα της Επιτροπής http://ee.uth.gr/el .

Η Επιτροπή Ερευνών είναι αποφασιστικό όργανο και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύματος.

β) Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων των Τομέων, των Τμημάτων, των Σχολών κλπ. που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού.

γ) Προτείνει στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών έργων και γενικά όσων αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Κ.Υ.Α. 679/22.8.96 και των γενικών διατάξεων.

δ) Αξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από τον Ειδικό Λογαριασμό με τη συνεργασία των Σχολών, των Τμημάτων και των Τομέων, και στο πλαίσιο του Οδηγού αυτού.

ε) Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό προγραμματισμό, οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως του Ειδικού Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, τα Υπουργεία και όλους τους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή
ειδικές εκδόσεις.

στ) Συντάσσει τον Οδηγό χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στον οποίον περιγράφονται τα όργανα του Ειδικού Λογαριασμού, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και οι τρόποι και οι διαδικασίες διάδοσης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων και των προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Επίσης, στον Οδηγό καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των
υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέματα αμοιβών όσων συμμετέχουν σε έργα που χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός, καθώς και κάθε περίπτωση χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης που
δεν προβλέπεται από την Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ.Β’.

ζ) Αναθέτει έρευνες, μελέτες και εργασίες με αμοιβή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του Ιδρύματος ή σε τρίτους, μετά από τεκμηριωμένη έκθεση της σκοπιμότητας τους και με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό αυτό.

η) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ειδικό Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.

θ) Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων. Αποφασίζει ακόμη, τη σύναψη δανείων και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που θα υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα.

ι) Φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας του Ιδρύματος σχετικά με προγράμματα και έργα της αρμοδιότητάς της.

ια) Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ιβ) Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού.

ιγ) Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, καθορίζει το οργανόγραμμά της και εισηγείται τον ορισμό του Προϊσταμένου του Ε.Λ.Κ.Ε. στον Πρύτανη του Π.Θ.

ιδ) Καθορίζει τους όρους εργασίας και αμοιβής των απασχολουμένων για τις ανάγκες της Γραμματείας.

ιε) Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματοδοτούμενων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού προγραμμάτων και έργων.

ιστ) Χορηγεί από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού προκαταβολές και προβαίνει σε ταμειακές διευκολύνσεις για την ομαλή υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων που
διαχειρίζεται.

ιζ) Διεκπεραιώνει υποθέσεις και εκπληρώνει υποχρεώσεις του Ιδρύματος, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές της, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 της
Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β’.