Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) συνίσταται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με σκοπό να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής (άρθρο 21 του Ν. 4521/2018).

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προχώρησε στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στην 8η/25.09.2018 Συνεδρίασή της, αξιολόγησε τις υποψηφιότητες και αποφάσισε για τη σύνθεσή της. H Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 21466/18/ΓΠ/22.10.2018 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε. ορίστηκε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Η.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΜΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ