Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση»

Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση»
Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση» (ΦΕΚ 645/15-02-2022)

Το Π.Μ.Σ. θεραπεύει δύο συναφή γνωστικά αντικείμενα και παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε σύγχρονους τομείς της Λογιστικής (π.χ. εταιρική διακυβέρνηση, ηθική και λογοδοσία) και της Χρηματοοικονομικής (π.χ. βιώσιμη και κοινωνική χρηματοοικονομική) και διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν τη διδασκαλία εννέα (9) μαθημάτων και τριών (3) σεμιναρίων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης (part time) με δύο επιπλέον εξάμηνα. Η δυνατότητα μερικής φοίτησης προβλέπεται για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή. Η διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και υποστηρίζεται με  σύγχρονα μέσα διδασκαλίας εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να  διευκολύνονται οι εργαζόμενοι, καθώς και οι διαμένοντες εκτός Λάρισας φοιτητές.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε πτυχιούχους Τμημάτων των Σχολών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχους λοιπών συναφών Τμημάτων με το αντικείμενο του προγράμματος. Επίσης γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν. 3883/2010, ΦΕΚ 167/24.09.2010, τ. Α’). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α’).

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές (πλήρους ή/και μερικής φοίτησης).

Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το γενικό βαθμό πτυχίου, την αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τη συναφή με το αντικείμενο εργασιακή ή/και ερευνητική εμπειρία, τη συνέντευξη και τα λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ,  γνώση άλλης ξένης γλώσσας, κατοχή δεύτερου συναφούς προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, άλλη προϋπηρεσία  κλπ).

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 3.200€. Όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Α.Ε. 2022-2023 καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.gle/U7VyC5mmPuy6axBdA που θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή T.E.I. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

3. Προϋπηρεσία και αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου

4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας

6. Ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια και περιοδικά, Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

7. Μια (1) φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας

8. Δύο (2) συστατικές επιστολέςΤα ανωτέρω δικαιολογητικά, σε περίπτωση αποδοχής, θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Γαιόπολις

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση»

Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41500, Λάρισα

τηλ: 2410684708

e-mail: esg [at] uth.gr (esg[at]uth[dot]gr)

 

H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο περιόδους. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων της πρώτης περιόδου είναι η εξής: 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Μαΐου 2022.

 

H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022.

 

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://esg.accfin.uth.gr/

https://www.facebook.com/Μεταπτυχιακό-στη-Βιώσιμη-Λογιστική-Χρηματοοικονομική-Διακυβέρνηση-101000159249848     

 

Λάρισα, 1 Απριλίου 2022,

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

Ανδρέας Κουτούπης

Αναπλ. Καθηγητής