2η Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης ΣτΓΙΥΠ 2021-22 (Μάρτιος)_ ΑΔΑ 6ΡΡΣ469Β7Ξ-ΙΥΒ