English Home
Διαγωνισμοί

Αρχείο Προκηρύξεων Διαγωνισμών.
Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 1656/5-2-2016
Ημερομηνία διεξαγωγής 25/2/2016

Προχειρου ανοικτου διαγωνισμου με κριτηριο κατακυρωσης τη συμφεροτερη προσφορα για την προμηθεια και εκτυπωση Περγαμηνων (Σε Δερμα) – Παπυρων (Απο Φυλλο Χαρτιου) Πτυχιων, Προπτυχιακων - Μεταπτυχιακων και Διδακτορικων Διπλωματων για τις αναγκες των Τμηματων Του Πανεπιστημιου Θεσσαλιας

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 1583/4-2-2016
Ημερομηνία διεξαγωγής 19/2/2016

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Πρόχειρο δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό:
Α) Του Τμήματος Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα, επιφάνειας 9.570 τ.μ και την περιποίηση των ζώων,
Β) 1. Του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας, στεγασμένου χώρου 2096 τ.μ. και αύλειου 2260 τ.μ.) 2. Του μισθωμένου κτιρίου ιδιοκτησίας Κατσίφα του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Βυζαντίου και Υψηλάντου, στεγασμένου χώρου 673,03 τ.μ.,
Γ) Του ΤΕΦΑΑ και του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου με τις αθλητικές εγκαταστάσεις – γήπεδα ποδοσφαίρου – γήπεδα μπάσκετ κλπ στις Καρυές Τρικάλων,
Δ) Του Τμήματος Ιατρικής στο Μεζούρλο στη Λάρισα της Σχολής Επιστημών Υγείας καθώς και του κτιρίου της βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιατρικής,
για διάστημα (5) πέντε μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 14230/1-12-2015
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 04-01-2016

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ηλεκτρονικό, δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 177.167,00 € εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (ΚΑΕ 7123α : 27.200,00 €, ΚΑΕ 4121-20: 137.467,00€, ΚΑΕ 1249α : 12.500,00):
(α) για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας) με σκοπό την κάλυψη διδακτικών αναγκών, συνολικού προϋπολογισμού 172.167,00€ εκατόν εβδομήντα δυο χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 7123α : 27.200,00€, ΚΑΕ 4121-20: 132.467,00 € και ΚΑΕ: 1249α : 12.500,00 €) και
(β) για την προμήθεια εξοπλισμού του Κέντρου Ξένων Γλωσσών του Π.Θ. συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ πέντε χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% . Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 4121-20). Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία (31) τριάντα μιας ημερών, από την δημοσίευση της περίληψης στον Φ.Ε.Κ - Τεύχος Διακηρύξεως Δημοσίων Συμβάσεων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμέτευσης (εφεξής: «Επιτροπή Διαγωνισμού») του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα αρμόδια προς τούτο πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση (17/12/2015)
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση (29/12/2015)
Πίνακας Κατανομής Ειδών ανα Ομάδα

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13900/23-11-2015
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 04-01-2016

Διεθνούς δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία και Βελεστίνο, συνολικού προϋπολογισμού 1.050.413,64 € ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Επείγουρα Ανακοίνωση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη: 12676/30-10-2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες συντήρησης όλων των κτιρίων στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία Βόλου για διάστημα δυο (2) μηνών σε φυσικά Πρόσωπα με την ειδικότητες: α. Υδραυλικού, β. Ηλεκτρολόγου με άδεια 25 KW

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12681/30-10-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 2/12/2015

Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων της Καρδίτσας και της Λαμίας, για διάστημα δεκαοκτώ μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά μήνα 2.150,00 € και συνολικού 38.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.Α.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης
ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12538/27-10-2015
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 28-11-2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια υλικών (εξυπηρετητές, τερματικοί σταθμοί, μεταγωγείς), σχετικού λογισμικού καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης διαχειριστών για επεκτάσιμο σύστημα εικονικών υπολογιστών, που θα καλύπτουν μέρος των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος αλλά και κάποιων εργαστηρίων με χαμηλή υπολογιστική ισχύ, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. σε βάρος των ΚΑΕ: α) 1229α:30.675,43 €, β) 7123α: 80.920,78 €, γ) 0412α:20.000,00 €, δ) 4121-20:18.403,79 €

Διακήρυξη
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12455/26-10-2015
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 4-12-2015

Διεθνούς επαναληπτικού δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια εργαστηριακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – έπιπλα – γραφική ύλη για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των ΠΜΣ με δίδακτρα και ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 381.109,07 € τριακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων εκατό εννέα ευρώ και επτά λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4121α οικονομικού έτους 2015.

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12059/20-10-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 19/11/2015

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωση τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης,, για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 


Σελίδα 6 από 16