Πρυτανικό Συμβούλιο

Πρυτανικό Συμβούλιο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο είναι συλλογικό όργανο διοίκησης του Πανεπιστημίου. Αποστολή του είναι η ταχύτερη και ευέλικτη, λόγω του περιορισμένου αριθμού των μελών του, αντιμετώπιση της πληθώρας των τρεχόντων θεμάτων του Ιδρύματος.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4485/2017, αποτελείται από:
α)    τον Πρύτανη,
β)    τους Αντιπρυτάνεις,
γ)    έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο,
δ)    τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.
Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 4485/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.

 

Σύνθεση Πρυτανικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρύτανης:    Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης

Αντιπρυτάνεις:

  • Αντιπρύτανις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου
  • Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης
  • Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης
  • Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητής Στέφανος Παρασκευόπουλος

Εκπρόσωποι κατηγοριών:

  • Διοικητικού Προσωπικού, Ευθυμία Πάττα, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Κοτσαμανίδου, (θητεία μέχρι 30-11-2023)
  • Εκπρόσωπος των φοιτητών δεν έχει υποδειχθεί