Γραφείο Ξένων Γλωσσών

       

Αρχική Σελίδα

Η αποστολή του Προγράμματος Ξένων Γλωσσών είναι, αφ’ ενός να παρέχει εξειδικευμένη πραγματογνωσία στον τομέα γλώσσας και γλωσσολογίας, καθώς και αντίστοιχες υπηρεσίες στην Πανεπιστημιακή κοινότητα των φοιτητών, σχολών, και διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και, αφ’ ετέρου να ενθαρρύνει/ προωθεί την επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου μέσα από προγραμματικές πρωτοβουλίες.

Η Εκπαιδευτική – Ακαδημαϊκή προσπάθεια του Π.Ξ.Γ. επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της σύνδεσης θεωρίας, έρευνας και εφαρμογής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ακαδημαϊκής/ επαγγελματικής γλωσσικής ικανότητας των φοιτητών στον επιστημονικό τους τομέα ή γνωστικό πεδίο, ώστε να καλλιεργείται το περιβάλλον εκείνο που προάγει επαγγελματισμό, εξέλιξη και υπεροχή. 

Έχοντας ως στόχο μας να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις στους φοιτητές μας για μια διεθνή προοπτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας και σπουδαστικής κινητικότητας μέσα από το γλωσσικό πλουραλισμό ως ουσιαστικό αλλά και τυπικό προσόν πτυχίου, τους παρέχουμε τη δυνατότητα εγγραφής σε πρόγραμμα δεύτερης ξένης γλώσσας επιλογής τους (με στόχο η δυνατότητα αυτή να επεκταθεί σε περισσότερες ξένες γλώσσες), εφ’ όσον έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα πρώτης επιλεγμένης ξένης γλώσσας. Σκοπό μας αποτελεί η ενίσχυση της δεξιότητας και αυτοπεποίθησης των φοιτητών στη χρήση της ξένης γλώσσας για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.