English Home
Διαγωνισμοί


Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 18685/20.08.2018 ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 64444

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ότι ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό  των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: α) Των κτιριακών εγκαταστάσεων στην πόλη του Βόλου και β) του κτιρίου Κατσίγρα του Τμήματος Ιατρικής στη Λάρισα, για διάστημα 14,5 μηνών ή από 01-01-2019 έως 15-03-2020», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 18685/20.08.2018 διακήρυξη και με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 64444 ματαιώνεται.

Επισυνάπτεται η υπ΄αριθμ 206/11-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΤΩΖ469Β7Ξ-Η6Ω) σχετική απόφαση Συγκλήτου.

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Δημόσιος Διαγωνισμός 16905/30-08-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό, κατά το σύστημα των ανοικτών εγγράφων προσφορών και συνέχιση του διαγωνισμού με προφορική μειοδοσία, για τη μίσθωση χώρου γραφείων και εργαστηρίων, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λαμία.
H μίσθωση θα αρχίσει την ημερομηνία παράδοσης του μίσθιου στο Π.Θ. και θα διαρκέσει πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον έτη.
Προϋπολογίζεται μηνιαίο μίσθωμα μέχρι του ποσού των 1.040,00 ευρώ.
Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στον διαγωνισμό, θα αναπροσαρμόζεται μετά το τρίτο έτος μίσθωσης, με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την ΕΣΥΕ (αρ.πρωτ.2/17381/30-3-2006 έγγραφο του Υπ. Οικ. & Οικονομικών).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24-09-2018
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 25-09-2018

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Μελέτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Μελέτης
κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι 20.000€) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-03-2017 (ΦΕΚ 900/Β/17-03-2017)
Κ Α Λ Ε Ι
κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή Δημοσίων Έργων που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ. 15 του Ν. 4412/2016:

‒ Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (Κατηγορία 6)
‒ Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου) (Κατηγορία 7)
‒ Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) (Κατηγορία 8)
‒ Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες (Κατηγορία 9)
‒ Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ήπιων μορφών ενέργειας) (Κατηγορία 14)
‒ Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές) (Κατηγορία 16)
‒ Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία  20)
‒ Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία 21)
‒ Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία 22)
‒ Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (Κατηγορία 25)
‒ Περιβαλλοντικές μελέτες (Κατηγορία 27)

να υποβάλλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οδό Τ. Οικονομάκη 61, Τ.Κ. 38221, Βόλος, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι 7/08/2018 και ώρα 15:30.
Η αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, που πρέπει να είναι σε ισχύ.


Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ανά Κατηγορία Μελέτης έτους 2018
Αίτηση ενδιαφερόμενου

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 14994/18/ΓΠ/16-07-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια :
ΕΙΔΟΣ Α: Ένα (1) λεωφορείο 50+1+1 θέσεων καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεότερο), από τους νεότερους τύπους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων και τελών κυκλοφορίας, ποσού διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (216.000,00) και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας  και Φ.Π.Α. 24% ποσού διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (267.840,00).
ΕΙΔΟΣ  Β: Ένα (1) λεωφορείο 31+1+1 θέσεων καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεότερο), από τους νεότερους τύπους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων και τελών κυκλοφορίας  ποσού εκατόν δώδεκα χιλιάδων ευρώ (112.000,00) και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης, κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας  και Φ.Π.Α. 24% ποσού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ  (138.880,00).
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των ως άνω οχημάτων (λεωφορείων) ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (328.000,00) μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων   και του ποσού των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (78.720,00) του Φ.Π.Α. 24%, και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης, κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας και Φ.Π.Α. στο ποσό των τετρακοσίων έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (406.720,00).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα έξι (46) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών:    20/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26/8/2018
Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών:   30/8/2018

Πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα προμηθειών του Π.Θ στα τηλέφωνα 24210-74567,74690,74577.

Διακήρυξη
Περίληψη
Πίνακας Συμμόρφωσης Είδος 1
Πίνακας Συμμόρφωσης Είδος 2
ΕΕΕΠ
Υπόδειγμα
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13588/18/ΓΠ/29-06-2018


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι ο συστημικός αριθμός 61471 που δόθηκε από το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την υπ΄αριθμ. 13588/29-06-2018 Διακήρυξη που αφορά την προμήθεια «ανακλινόμενων καθισμάτων» με CPV 39110000-6, έχει αλλάξει λόγω της εκ παραδρομής λανθασμένης καταχώρησης της περιγραφής των καθισμάτων στο τίτλο της Διακήρυξης και παράληψη μέρους των τεχνικών προδιαγραφών. Ο νέος συστημικός αριθμός του διαγωνισμού μετά την εν λόγω τροποποίηση είναι 61471,1.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια : : α) Πεντακοσίων δέκα οκτώ (518) ανακλινόμενων καθισμάτων από πολλαπλά μορφοποιημένα φύλλα οξιάς συνολικού πάχους 11χιλ. λουστραρισμένα στο φυσικό τους χρώμα με σταθερό έδρανο γραφής και β) Τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ανακλινομένων καθισμάτων με επίστρωση αφρώδους πολυουρεθάνης ταπετσαρισμένες με βραδύκαυστο ύφασμα και δυνατότητα επιλογής διαφόρων χρωμάτων με σταθερό έδρανο, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (258.534,00€) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δυο ευρώ και δέκα έξι λεπτών (320.582,16€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/7/2018
Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών: 02/08/2018

Πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα προμηθειών του Π.Θ στα τηλέφωνα 24210-74567,74690,74577.

Διακήρυξη (Ορθή Επανάληψη)
Περίληψη (Ορθή Επανάληψη)
Οικονομική Προσφορά (Ορθή Επανάληψη)
Πίνακες Συμμόρφωσης (Ορθή Επανάληψη)
espd-request (Ορθή Επανάληψη)
Αλλαγή Συστημικού Αριθμού

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 01-08-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00:00
Μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 07-08-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 18085/28-11-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 3-1-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας για διάστημα δυο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης (Αριθμ. Πρωτ. 18085/17/ΓΠ/28-11-2017 διακήρυξης).

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 9430/17/ΓΠ/581Τ.Υ./21-06-2017
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 18/07/2017

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Ο.Τ. 4Ν ΚΑΙ Ο.Τ. 5Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 300.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Σχέδια και Τεύχη
Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (20161125-ΤΕΥΔ_v1.0)

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 9374/20-6-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24-7-2017

Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια εργαστηριακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού -έπιπλα - γραφική ύλη για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των ΠΜΣ με δίδακτρα και ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Περίληψη Διακήρυξης - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ανακοίνωση - Ενημέρωση
ΕΕΕΠ (PDF, XML)

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5788/28-4-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11-5-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πακέτου λογισμικού προστασίας από ιούς για κατανεμητές (server) για τρία (3) χρόνια για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πρόσκληση
Εγκριση Δαπάνης

 


Σελίδα 1 από 17